Εφαρμογές - Η Αγορά μας

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ: Μηχανολογικός εξοπλισμός μηχανοστασίου και καταστρώματος
  • ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ: Παραλαβή και μεταφορά υδρογονανθράκων, διύλιση, επεξεργασία, αποθήκευση. Πετροχημικά
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Καύσιμα, αέριο, ατμός, ηλεκτρισμός, τηλεθέρμανση, ανανεώσιμες πηγές, «πράσινη» ενέργεια.
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μονάδες διατροφής, χάρτου, καπνού, χρωμάτων, χημικών, χαλυβουργίες, επεξεργασίας μετάλλων, ορυχεία, κλωστοϋφαντουργίες.
  • ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Μεταφορά, επεξεργασία, διαχείριση υδάτινων πόρων, μονάδες βιολογικού καθαρισμού, υδροηλεκτρικοί σταθμοί - φράγματα
  • ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: Μηχανολογικός εξοπλισμός εμπορικών και βιομηχανικών κτιρίων και εργοταξίων.

Είναι οι τομείς στους οποίους απευθυνόμαστε με αναλυτική αναφορά στις επιμέρους σελίδες.