Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΟΞΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. δεσμεύεται να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, με βάση:

  • Τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με τους πελάτες της
  • Τη συστηματική αξιοποίηση των προτάσεων αλλά και των παρατηρήσεων πελατών και συνεργατών ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση των παρεχομένων προϊόντων και εξυπηρέτησης της

Στα πλαίσια του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 που εφαρμόζει η εταιρία, εγκαθίστανται και παρακολουθούνται συστηματικά, οι αντικειμενικοί σκοποί της εταιρίας είναι να:

  • Διατηρεί Υψηλό Επίπεδο Αξιοπιστίας των Σημαντικότερων Προμηθευτών
  • Είναι Συνεπής αλλά και Άμεση στην Εξυπηρέτηση των Πελατών
  • Διατηρεί την Ικανοποίηση των Πελατών της σε Υψηλά Επίπεδα
  • Καλύπτει τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τα προϊόντα της
  • Βελτιώνει Διαρκώς το Σύστημα Ποιότητας που Εφαρμόζει

Η διοίκηση της εταιρίας κάνει κατανοητή την πολιτική της για την ποιότητα στους εργαζομένους και στα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη:

  • Προσδιορίζοντας αναλυτικά τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του κάθε εργαζομένου στην καθημερινή του εργασία
  • Παρέχοντας διαρκή και συστηματική εκπαίδευση σε όλο το προσωπικό της επιχείρησης, σε θέματα ποιότητας αλλά και σε θέματα σχετικά με την καθημερινή εργασία
  • Με καθημερινές επαφές με όλους τους εργαζομένους για προβλήματα που αφορούν τους ίδιους, την επιχείρηση και τους πελάτες